Yleistä / Allmänt

We serve - Vi tjäna - Me palvelemme

Lions Clubs International -järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones 7.6.1917. Suomeen lionsaatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari, Suomen lionstoiminnan kummi. Lionstoiminta juurtui Suomeen lopullisesti, kun ensimmäinen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950. 30.6.2011 lionsjärjestössä on n. 1,34 miljoonaa jäsentä, jotka toimivat yli 46 000 lionsklubissa 206 maassa tai itsehallintoalueella. Jäseninä on myös naisia (n. 22 %), jotka ovat voineet liittyä lionsklubeihin vuodesta 1987 alkaen. Suomessa toimivia lionsklubeja on 953 ja jäseniä niissä n. 26 000.

Yhteisklubeja (sekä mies- että naisjäseniä) on 71, naisklubeja 148 ja loput ovat miesklubeja. Lionien nuorisojärjestöön kuuluvia leoklubeja Suomessa on 19 ja niissä jäseniä n. 190.

Järjestön tunnuslause We serve - Me palvelemme - Vi tjäna

Suomalaisen lionstoiminnan toiminta-ajatus on seuraava: Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla.

 

L = Liberty = Vapaus
I = Intelligence = Valistuneisuus
O = Our = Meidän
N = Nation's = Kansamme
S = Safety = Turvallisuus

Nykyään tulkitsemme Lions-sanan myös näin:

L = Leadership = Luovuta = Livsbejakande
I = Information = Isänmaasi = Ideal
O = Opportunities = Onnellisempana = Omdanar
N = Network = Nousevalle = Nya
S = Strength = Sukupolvelle = Släktled

Lions Clubs International, som grundades av amerikanska affärsmannen Melvin Jones 7.6.1917.

Till Finland Lions idén tog kanadensiska finska Arne Ritari, Finländska medlemmar sponsrade aktiviteter. Operation Lions slutligen slog rot i Finland, den första Lions Club LC Helsingfors-Helsingfors grundades 14.8.1950.

30.06.2011 Lions organisation har cirka 1.340.000 medlemmar som är verksamma i mer än 46 000 lionklubbar i 206 länder eller självstyrande regioner. Medlemmarna är också kvinnor (cirka 22%) som har kunnat ansluta sig till lionklubbar sedan 1987.
Lionklubbar som är verksamma i Finland har 953 medlemmar och deras cirka 26 000 Co-klubbar (både manliga och kvinnliga medlemmar) är 71, kvinnors klubbar och resten 148 är manliga klubbar.
Lions Ungdom hör till organisationen leoklubbar i Finland är 19 och ca 190 medlemmar i.

Finska Lions verksamhet verksamhetsidé är följande:

Vi kommer att arbeta tillsammans på lokal, nationell och internationell nivå för barn och ungdomar ett hälsosamt liv och att säkerställa utvecklingen, liksom de äldre, funktionshindrade och andra som har behov av stöd. Verksamhet erbjuda medlemmarna möjlighet att agera en social gemenskap, utvecklas som person och utveckla ledaregenskaper och knyta kontakter hemma och utomlands.